Vastuullisuus

Hiilinieluntuottajat Oy:n eettinen koodi/ eettiset periaatteet

Tausta. Tämä eettinen koodi on lähtöisin Hiilinieluntuottajat Oy:n perustajien ja henkilöstön keskeisistä arvoista. Normisto on tehty hiilinieluntuottajille, mutta sen periaatteita voidaan noudattaa toimialalla yleisesti. Eettiset periaatteet ovat hyödyksi niin toimialalla työskenteleville henkilöille kuin heidän asiakkailleen ja muille sidosryhmille. Eettisestä koodista on hyötyä myös markkinapaikan ja toimialan kansallisen lainsäädännön kehittämisessä ja soveltamisessa sekä toimintatapoja kehittäessä.

Toiminta vapaaehtoisilla markkinoilla. MMM:n mukaan vapaaehtoisille markkinoille tyypillistä on, että niillä ei ole kytkentää valtioiden viralliseen ilmastopolitiikkaan vaan ne toteuttavat toimijoiden itselleen asettamaa ilmastotavoitteita ilman sitovia velvoitteita ja tähdentää, että vapaaehtoiset hiilimarkkinat kehittyvät nopeassa tahdissa, jonka vuoksi yhteiset pelisäännöt ovat vielä monilta osin muotoutumatta. Syken (Jyri Seppälä) mukaan vapaaehtoiset markkinat perustuvat vapaaehtoisiin standardeihin tai erikseen määriteltyihin ohjeisiin perustuviin pelisääntöihin, joiden toteuttamia päästövähennysyksiköitä kuka tahansa voi hankkia (esim. VCS (Verified Carbon Standard) ja Gold Standard) toteaa, ettei [tällöin] kytkentää valtioiden viralliseen ilmastopolitiikkaan  ole ja [entiteetti] toteuttaa toimijoiden itselleen asettamaa ilmastopolitiikkaa (ilmastotavoitteita) ilman kansainvälisiä velvoitteita. Mainittakoon, että MMM:n vastauksessa esitetyillä näkemyksillä pyritään selkeyttämään tilannetta, eikä niillä ole osapuolia sitovia vaikutuksia. Näin ollen Yhtiön toiminta vapaaehtoisella markkinoilla tapahtuu elinkeinovapauden puitteissa. Usein käytännössä elinkeinon harjoittaminen edellyttää viranomaisen myöntämää elinkeinolupaa. Elinkeinovapauden käyttämistä voidaan säännellä yleisluontoisen lakiviittaussäännöksen puitteissa. Elinkeinotoimintaan saattaa liittyä merkittäviä yhteiskunnallisia odotuksia. On varmistettava Yhtiön (elinkeinonharjoittajan) asiakkaiden turvallisuus, ehkä myös vapaa kilpailu ainakin EU-oikeuden välityksin ja yhteiskunnan kokonaisedun vaatima elinkeinotoiminnan harjoittamisen valvonta viranomaistoimin.

Tarkoitus. Eettisen koodin tarkoituksena on selkiinnyttää hiilinieluntuottajien menettelytapoja ja helpottaa eettisten ongelmatilanteiden ratkaisemista. Koodin avulla voidaan etsiä hyväksyttyjä ratkaisuja esille tuleviin eettisiin ongelmiin. Hiilinieluntuottajien palvelukyky paranee, kun kaikkia eettisiä ongelmia ei tarvitse pohtia ja ratkaista aina uudelleen. Tämän normiston toivotaan lisäävän ja vahvistavan yleisön, asiakkaiden, sidosryhmien sekä perustietojen antajien luottamusta hiilinielutuottajien toimintaan.

Eettinen koodisto

01

Toimimme voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia ja suosituksia sekä palveluihimme ja tuotteisiimme välillisesti kohdistuvia kansainvälisiä standardeja pyrkien ennakoimaan ja valmistautumaan tuleviin lainsäädännön muutoksiin hyvissä ajoin edistäen päästökompensointisektorin toimintamalleja sekä selkeyttäen uuden tyyppisen aineettoman metsänomistajien varallisuuden asemaa kauppatavarana parantaen kasvihuonekaasujen (co2) sitoutumista Suomessa ja ohjata puunkäyttöä siten että puu toimii hiilinieluna ja hiilivarastona korvaten muita materiaaleja joista aiheituisi enemmän hiilidioksidi päästöjä.

02

Päästökompensointi on meille vastikkeellista toimintaa, jonka yhteiskunnallinen sekä liiketoiminnallinen vaikuttavuus on positiivinen. Olemassa selkeä kauppatavara, joka nostaa Suomen metsien arvoa ja jota metsänomistajat voivat hyödyntää ilman hakkuita tai pidentäen kiertoaikaa. Toimimme ympäristöä kunnioittaen tavoitellen hiilinielun lisäisyyden luoman aineettoman omaisuuden hyödyntämistä metsänomistajien, yhtiön sekä yhteiskunnan eduksi. Olemme luotettava yhteistyökumppani, noudattaen hyviä liikemiestapoja, emmekä käytä mitään laittomia kaupantekotapoja.

03

Hyvän metsänhoidon ylittävä toiminta, joka ei ole taloudellisesti muuten järkevää, ei toteudu ilman täysin markkinaehtoisesti toimivaa palveluamme, joka kohdistuu lisäisyyteen.

04

Osoitamme jokaisen vastikkeellisen toimenpiteiden todellisen vaikutuksen tieteellisesti ja vältämme hiilikompensaation kaksoislaskennan parhainta kansallista asiantuntijuutta käyttäen sekä pidennämme kiertoaikoja pysyvyyden turvaamiseksi (asiakkaiden metsätiloissa). Asiakkaittemme metsien kiertoaikojen pitenemiset perustuvat velvoittaviin sopimussuhteisiin, joiden toteutumia seurataan kansallisesta metsänkäyttötietojärjestelmästä. Asiakkaan lähtö- ja perustietojen saanti on aina turvattava, sillä ilman niitä ei voida tehdä luotettavia laskelmia kompensaatiosta.  Yksilöiden ja yhteisöjen tietoisuus laskentamalleista, kuten tietosuojastakin ovat kasvaneet. Luottamus laskentatapaan ja tiedonantajien luottamuksen säilyminen ovat ehdottomia edellytyksiä luottavien perustietojen saamiseksi.

05

Ehkäisemme hiilivuotoa (LULUCF-sektori) sopimuspainotteisesti asiakkaittemme sitoutumisen kautta. Lisäksi kohdemarkkinan kehittyessä puuvarantoa hoidetaan tehokkaammin myös hiilidioksidin sitomisen näkökulmasta. Kehityksen myötä voidaan vähentää vuotoa ja hakkuiden siirtymistä toiselle alueelle.

06

Toimimme luottamuksellisesti ja tieteelliseen tietoon perustuviin tosiasioihin nojaten asiakasrajapinnassa vastaten avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimuksiin. Esimerkiksi lisäisyyttä tulee tavoitella vain siten, että se on todistettavissa.

07

Noudatamme hyvää hallintotapaa kaikilla organisaatiotasoilla, mikä merkitsee täsmällistä kirjanpitoa ja rehellisesti tapahtumia kuvaavia asiakirjoja. Myymme ja markkinoimme tuotteitamme eettisesti kestävällä tavalla.

08

Viestimme avoimesti ja rehellisesti niin hyvien kuin huonojen uutisten osin.